Arbitratge

Necessita una solució eficaç per a la
resolució d’un conflicte empresarial?

¿Què es l’Arbitratge?

L’arbitratge és un mitjà de resolució de conflictes per mitjà del qual les parts decidixen sotmetre a la decisió d’un o més àrbitres un conflicte, que han de ser professionals qualificats en la matèria objecte del conflicte, renunciant a acudir als jutjats i tribunals ordinaris.

Els àrbitres poden ser designats per les parts directament o poden encomanar-se a La Cort d’Arbitratge i Mediació de València. Això es realitza per mitjà d’un pacte expresse, cridat Conveni arbitral.

Conveni arbitral

“Tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació derivats de l’existència, validesa, execució o interpretació del contracte actual o relacionats amb ell, directa o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant arbitratge (de dret/d’equitat) administrat per la Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, d’acord amb el seu Reglament i Estatut vigents a la data de presentació de la sol·licitud d’arbitratge, a la qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i la designació de l’àrbitre o dels àrbitres, comprometent-se a complir el Laude i qualssevol altres resolucions que es dicten.

El tribunal arbitral que es designe a aquest efecte estarà compost per (un/tres) àrbitres i l’idioma de l’arbitratge serà el (espanyol/altre). El lloc de l’arbitratge serà (ciutat + país).”

Clàusula mediació-arbitratge

“Les parts intervinents acorden lliure i voluntàriament que totes les desavinences, divergències o qüestions litigioses que deriven d’aquest contracte, es resoldran a través de la mediació de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València, abans de recórrer a l’arbitratge, judici o un altre procediment de resolució de conflictes. Mancant resolució de les desavinences dins dels 60 dies següents a la presentació de la sol·licitud de mediació, o al venciment d’un altre termini que haguera sigut acordat per escrit per les parts, aquestes desavinences seran definitivament resoltes mitjançant Arbitratge de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València, a la qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres, d’acord amb el seu Reglament i Estatuts, comprometent-se expressament al seu compliment.”

Procediments

Procediment simplificat

Per als casos en que la quantia no excedisca dels 12.000€.
Vore tràmits

Procediment abreujat

Per als casos en que la quantia no excedisca dels 100.000€.
Veure tràmits

Procediment ordinari

Veure tràmits

Procediment abreujat

Per als casos en que la quantia no excedisca dels 100.000€.

TRÀMITS:

 • 1. SOL·LICITUD D’ARBITRATGE
  • – Revisió documentació aportada.
  • – Sol·licitud provisió de fons (50%).
 • 2. CONTESTACIÓ A LA SOL-LICITUD D´ ARBITRATGE
  • – Termini per a contestar 20 dies naturals.
  • – Sol·licitud provisió de fons (50%).
 • 3. DESIGNACIÓ D’ÀRBITRE
  • El procediment arbitral serà tramitat per un àrbitre únic.
 • 4. ACTA DE MISSIÓ
  • Compareixença prèvia que es celebrarà en el termini improrrogable de 10 dies des del trasllat de l’expedient a l’àrbitre.
 • 5. DEMANDA
  • Es presentarà en el termini de 20 dies naturals a comptar des de la signatura de l’Acta de Missió.
 • 6. CONTESTACIÓ A LA DEMANDA
  • Es presentarà en el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la demanda.
 • 7. PRÀCTICA DE PROVA
  • Es celebrarà una sola audiència per a la pràctica de la prova testifical i de perits, així com per a les conclusions orals.
 • 8. CONCLUSIONS FINALS
  • Es formularan per escrit en el termini de 10 dies des de la pràctica de prova llevat que les parts i l’àrbitre acorden que les mateixes es practiquen oralment.
 • 9. LAUDE
  • L’àrbitre dictarà Laude dins dels 4 mesos següents a la data de l’Acta de Missió.

   Dins dels cinc dies següents a la notificació del Laude qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre/s la correcció, aclariment i complement del Laude.


   Només si existeix acord entre les parts i la revisió del Laude en segona instància apareix reflectida en l’acord arbitral, en la sol·licitud i resposta a la sol·licitud d’arbitratge o en l’Acta de Missió podrà impugnar-se el Laude en el termini de 20 dies des de la notificació del Laude.

*Aquest esquema té caràcter merament informatiu. La regulació completa del procediment arbitral es conté en el Reglament d’Arbitratge de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València.

Procediment simplificat

Per als casos en que la quantia no excedisca dels 12.000€.

TRÀMITS:

 • 1. SOL-LICITUD D´ ARBITRATGE
  • – Revisió documentació aportada.
  • – Sol-licitud provisió de fons (50%).
 • 2. CONTESTACIÓ A LA SOL-LICITUD D´ ARBITRATGE
  • – Termini per a contestar 20 dies naturals.
  • – Sol-licitud provisió de fons (50%).
 • 3. DESIGNACIÓ D´ÀRBITRE
  • L’àrbitre serà únic i haurà d’acceptar el càrrec en el termini màxim de 7 dies des de la comunicació de designació.

   L’àrbitre convocarà a les parts, amb una antelació mínima de 20 dies, a una audiència.


   Dins dels 7 dies següents a la notificació a comparéixer, la part actora haurà de presentar les al·legacions i documents que al seu dret interessara, així com la pràctica de les proves que considere, donant-se trasllat a l’altra part perquè conteste en igual termini.

 • 4. AUDIENCIA
  • Es practicaran les proves de les quals s’hagen volgut valdre les parts i es formularan les conclusions.
 • 5. LAUDO
  • L’àrbitre dictarà Laude en el termini improrrogable dels deu dies següents a l’audiència.

   Dins dels cinc dies següents a la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre/s la correcció, aclariment i complement del Laude.

*Aquest esquema té caràcter merament informatiu. La regulació completa del procediment arbitral es conté en el Reglament d’Arbitratge de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València.

Procediment ordinari

TRÀMITS:

 • 1. SOL-LICITUD DE ARBITRATGE
  • – Revisió documentació aportada.
  • – Sol-licitud provisió de fons (50%).
 • 2. CONTESTACIÓ A LA SOL-LICITUD D´ ARBITRATGE
  • – Termini per a contestar 20 dies naturals.
  • – Sol·licitud provisió de fons (50%).
 • 3. DESIGNACIÓ D´ÀRBITRE/S
  • L’àrbitre ha d’acceptar el càrrec en el termini màxim de 7 dies des de la comunicació de designació.
 • 4. ACTA DE MISSIÓ
  • Compareixença prèvia que es celebrarà en el termini improrrogable de 10 dies des del trasllat de l´expedient a l´`arbitre.
 • 5. DEMANDA
  • Es presentarà en el termini de 20 dies naturals a comptar des de la signatura de l’Acta de Missió.
 • 6. CONTESTACIÓ A LA DEMANDA
  • Es presentarà en el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la demanda.
 • 7. PRÀCTICA DE PROVA
  • Es proposarà i es practicarà, si escau, en el termini previst en l’Acta de Missió o en el termini màxim de 40 dies naturals.
 • 8. CONCLUSIONS FINALS
  • Es formularan per escrit en el termini de 10 dies des de la pràctica de prova llevat que les parts i l’àrbitre acorden que les mateixes es practiquen oralment.
 • 9. LAUDE
  • L’àrbitre dictarà Laude dins dels 6 mesos següents a la data de l’Acta de Missió.

   Dins dels cinc dies següents a la notificació del Laude qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre/s la correcció, aclariment i complement del Laude .


   Només si existeix acord entre les parts i la revisió del Laude apareix reflectida en l’acord arbitral, en la sol·licitud i resposta a la sol·licitud d’arbitratge o en l’Acta de Missió podrà impugnar-se el Laude en el termini de 20 dies des de la notificació del Laude.

*Aquest esquema té caràcter merament informatiu. La regulació completa del procediment arbitral es conté en el Reglament d’Arbitratge de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València.

Costos

Els costos originats en la tramitació d’un procediment, segons les tarifes vigents són:

1. Drets d’Admissió

Haurà de ser abonada pel demandant després de la presentació de la demanda: 200,00EUR (IVA no inclòs) .

2. Drets d’administració*

QUANTIA DEL PROCEDIMENT DERECHOS DE ADMINISTRACIÓN
(IVA no inclòs)
Fins a 20.000€ 400€
de 20.001€ a 50.000€ 700€
de 50.001€ a 100.000€ 1000€
de 100.001€ a 200.000€ 1.400€
de 200.001€ a 500.000€ 2.800€
de 500.001€ a 1.500.000€ 4.000€
superior a 1.500.000€ 0,10% del exceso

*En cas de complexitat es podrà incrementar la tarifa fins a un 20% addicional. Estos drets no inclouen els gastos de tramitació com ara: protocol·lització del laude, missatgeria, peritatges, publicació d’edictes en Butlletins oficials, confrontació de documentació, i altres degudament justificats, que seran abonats per les parts.

3. Honoraris dels àrbitres

 

Quantia del procediment HONORARIS un àrbitre
(IVA no inclòs)
HONORARIS tres àrbitres
(IVA no inclòs)
De  0,00€ a 3.000€ 693€ 693€
De  3.000,01€ a 4.500€ 693€ 924€
De 4.500,01€ a 6.000€ 841€ 1.122€
De 6.000,01€ a 12.000€ 1.336€ 1.782€
De  12.000,01€ a 18.000€ 1.806€ 2.409€
De 18.000,01€ a 24.000€ 2.260€ 3.014€
De 24.000,01 € a 30.000€ 2.631€ 3.509€
De 30.000,01€ a 36.000€ 2.928€ 3.905€
De 36.000,01€ a 42.000€ 3.201€ 4.268€
De 42.000,01€ a 48.000€ 3.448€ 4.598€
De 48.000,01€ a 60.000€ 3.894€ 5.192€
De 60.000,01€ a 150.000€ 6.492€ 8.657€
De 150.000,01€ a 300.000€ 9.594€ 12.793€
De 300.000,01€ a 450.000€ 12.078€ 16.104€
De 450.000,01€ a 600.000€ 14.305€ 19.074€
De 600.000,01€ a 900.000€ 18.025€ 24.035€
De 900.000,01€ a 1.200.000€ 20.995€ 27.995€
De 1.200.000,01€ a 1.800.000€ 25.954€ 34.606€
De 1.800.000,01€ a 2.400.000€ 30.417€ 40.557€
De 2.400.000,01€ a 3.000.000€ 34.386€ 45.848€

Per als procediments de quantia superior a 20.000EUR, un 10% de la quantitat assenyalada com a honoraris seran destinats a cobrir gastos generals d’arbitratge, quedant el 90% de la quantitat a percebre per el/los árbitros/s.

En supòsits de renúncia voluntària, a part o tot dels seus honoraris, per part dels àrbitres, esta no afectarà el càlcul del citat 10%.

4. Cost de l’arbitratge en cas d’arxiu anticipat de l’expedient.

En cas de no realitzar-se íntegrament l’arbitratge i arxivar-se l’expedient en qualsevol moment processal anterior a l’emissió del laude, hauran de satisfer la totalitat dels gastos d’administració i els honoraris de l’àrbitre meritaran un cost per l’arxiu de l’expedient en funció de la fase processal en què es trobe:

Fase Procesal

Percentatge de la tarifa

Tramitación del procedimiento hasta que se levante el Acta de Misión.

20%

Dins del període de proposició de prova.

50%

Dins de la pràctica de prova o conclusions.

70%

Fins a l’emissió del laude

90%

 

5. Costes del procedimiento de medidas cautelares

El cost del procediment d’adopció de mesures cautelars per un àrbitre d’emergència serà de 1.000EUR de drets d’administració de La Cort i 4.000EUR en concepte d’honoraris de l’àrbitre d’emergència.

Estos derechos no incluyen los gastos de tramitación tales como mensajería, peritajes, publicación de edictos en boletines oficiales y otros debidamente justificados que serán abonados por las partes.

6. Costos d’arbitratge de quantia indeterminada

Els arbitratges de quantia inicialment indeterminada es calcularan sobre la base de 50.000EUR, sense perjuí de la seua ulterior determinació.

Provisió de fons

Per a fer front a tots els costos anteriors, a l’inici del procediment es calcula una provisió de fons, que ha de pagar-se per cada part del procediment al 50%, i que inclou: els drets d’administració, els honoraris dels àrbitres, un xicotet percentatge sobre una previsió d’altres possibles gastos de tramitació (protocol·lització del laude, missatgeria, peritatges, publicació, cotejo…) ; més l’IVA de totes estes quantitats.

En els arbitratges de quantia superior a 20.000EUR, la provisió de fons ja inclou el 10% corresponent a Cambra València en concepte de gastos generals de l’arbitratge. Al final del procediment s’efectuarà la liquidació a les parts els gastos i la resta de conceptes.

CALCULADORA DE TARIFES

Li oferim una ferramenta amb què podrà calcular els gastos derivats de la contractació dels àrbitres i de les taxes d’administració associades al procés d’arbitratge.

Quantia disputada:

Nombre d'àrbitres:

PUBLICACIONS
17/10/2018
Arbitratge