Reglament

I. Disposicions generals

 • 1. Àmbit d’aplicació
 • 2. Regles d’Interpretació
 • 3. Competència de La Cort
 • 4. Seu i lloc de l’arbitratge
 • 5. Idioma
 • 6. Comunicacions
 • 7. Documentació
 • 8. Còmput de terminis
 • 9. Quantia del procediment i provisió de fons
 • 10. Del deure de confidencialitat

II. Dels àrbitres

 • 11. Disposicions generals
 • 12. Cens arbitral
 • 13. Designació d’àrbitres, acceptació i nomenament
 • 14. Nomenament àrbitre d’emergència
 • 15. Estatut dels àrbitres: Independència, imparcialitat i disponibilitat
 • 16. Abstenció i recusació
 • 17. Substitució d’àrbitres
 • 18. Potestat dels àrbitres per a decidir sobre la seua competència

III. Regles Generals del Procediment Arbitral

 • 19. Normes aplicables al fons
 • 20. Actuació processal de les parts
 • 21. Possible incorporació de tercers
 • 22. Direcció processal

IV. Desenrotllament del Procés Arbitral

 • 23. Inici i Principis del procés arbitral
 • 24. Demanda
 • 25. Contestació a la demanda
 • 26. Rebel·lia
 • 27. Reconvenció
 • 28. Acumulació
 • 29. Audiència de les parts
 • 30. Al·legacions noves o complementàries
 • 31. Mesures cautelars
 • 32. Mesures cautelars urgents. Procediment i règim aplicable
 • 33. Proves
 • 34. Conclusions

V. Terminació del Procés Arbitral

 • 35. Forma, contingut i notificació del laude
 • 36. Termini per a dictar el laude
 • 37. Laude per acord de les parts
 • 38. Terminació anormal del procés arbitral
 • 39. Eficàcia del laude
 • 40. Correcció, aclariment, complement i rectificació de l’extralimitació parcial del laude

V. Custòdia i Conservació de l’Expedient, Costes i Honoraris

 • 41. Custòdia i conservació de l’expedient
 • 42. Costes
 • 43. Honoraris dels àrbitres

VII. Procediment Abreviat

 • 44. Procediment Abreviat

VIII. Arbitratge Societari

 • 45. Arbitratge Societari