Cadena alimentària

Cadena alimentària

Amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, es pretén millorar el funcionament i la vertebració de la cadena alimentària de manera que augmente l’eficàcia i competitivitat del sector agroalimentari espanyol i es reduïsca el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena alimentària, en el marc d’una competència justa que redunde en benefici no solament del sector, sinó també dels consumidors.

Amb posterioritat, amb data de 24 de novembre de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les organitzacions i associacions d’àmbit nacional més representatives dels operadors de la producció, la indústria i la distribució, van signar un Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària, impulsant la utilització d’altres sistemes alternatius a la justícia ordinària per a la resolució dels possibles conflictes que pogueren sorgir en l’àmbit de les seues relacions comercials.

La Cort d’Arbitratge i Mediació de València, conscient de la seua àmplia experiència en la tramitació de procediments d’arbitratge i mediació, va acordar en data de 4 d’octubre de 2017 crear una secció especialitzada en el seu si amb la finalitat de prestar els serveis de mediació i arbitratge per a la resolució de discrepàncies que pogueren sorgir entre les empreses signatàries del Codi de Bones Pràctiques i en general d’empreses del sector agroalimentari.

Normativa

Llistat d’àrbitres i mediadors

ÀRBITRES
Javier Viciano Pastor
Juan Ignacio Ruiz Peris
Mario Clemente Meoro
Josep Gallel Boix
José María Más Millet
Jorge Martí Moreno
Patricia Gualde Capó
Mª José Guillén Ferrer
Josefa Roselló Montserrat
Fco. Javier Quiles Bodí
Ana Julia Roselló García
Francisco Fita Tortosa
Inmaculada Elum Baldrés
MEDIADORS
Josep Gallel Boix
Jorge Sánchez-Tarazaga y Marcelino
Inmaculada Elum Baldrés
Gemma Pons García
Ana Julia Roselló García
Jaume Martí Miravalls