Preguntes freqüents

¿Tens dubtes?

Arbitratge

 • ¿Què es l’arbitratge?

  • L’arbitratge és un procediment privat de solució de controvèrsies alternatiu a la jurisdicció ordinària pel qual les parts en conflicte acorden sotmetre les seues disputes a una o diverses persones independents denominats àrbitres, que són els encarregats de resoldre el conflicte i dictar una decisió (denominada laude) que és obligatòria per a les parts i susceptible de ser executada.
 • Què és el laude?

  • És la decisió vinculant adoptada per un àrbitre mitjançant la qual es posa fi al conflicte existent entre dos o més parts. Pot comparar-se amb la sentència que dicta un jutge si bé mentre la jurisdicció del jutge ve marcada per la llei la jurisdicció de l’àrbitre es troba en l’autonomia de la voluntat, això és, que l’arbitratge ha de ser acceptat prèviament per les parts com a forma de resoldre el litigi.

   En cas de falta de compliment voluntari del Laude per la part condemnada serà necessari acudir al Jutjat de primera instància del lloc de l’arbitratge per a executar el laude arbitral.

 • Quins avantatges té l’arbitratge enfront de la jurisdicció ordinària?

  • L’arbitratge, com a mitjà de resolució de controvèrsies, té una sèrie de qualitats enfront del sistema judicial, que el configuren com a excel·lent mecanisme de solució de conflictes en atorgar un singular avantatge competitiu als empresaris i professionals que recorren a ell. Entre les més destacades tenim:
   • La confidencialitat, que garanteix a les parts que no es donarà cap mena de publicitat sobre el conegut en el procediment arbitral
   • L’experiència i especialització dels àrbitres, en la matèria jurídica que és objecte d’arbitratge
   • La flexibilitat i informalitat dels procediments, donant la possibilitat a les parts d’adaptar l’arbitratge en termes de terminis i tràmits al cas concret.
   • La rapidesa en la tramitació del procediment, imposada per l’exigència de dictar el laude dins del termini màxim de 6 mesos des de la signatura de l’Acta de Missió.
   • El control de costos del procediment i la seua quantia, ja que des de l’inici del procediment es coneix amb exactitud les costes i despeses d’aquest.
 • Què faig si no estic d’acord amb el laude dictat en contra meua? És possible presentar un recurs contra un laude?

  • Contra un laude no cap recurs, sent el laude una decisió ferma. No obstant això, en el termini dels 5 dies següents a la notificació del Laude, qualsevol de les parts pot sol·licitar la correcció de qualsevol error de càlcul, tipogràfic o naturalesa similar, l’aclariment d’un punt concret del Laude o el seu complement respecte de peticions formulades i no resoltes en ell. En última instància, cal interposar acció d’anul·lació del laude per motius taxats.
 • Com sotmetre una controvèrsia a la Cort d’Arbitratge i Mediació de València?

  • Per a sotmetre una controvèrsia a la Cort d’Arbitratge i Mediació de València és necessari que ambdues parts en conflicte estiguen d’acord. Per a això, s’haurà d’inserir en el contracte que els vincula, una clàusula arbitral sotmetent les disputes a l’arbitratge de la Cort d’Arbitratge de València (model clàusula arbitratge), encara que també és possible que les parts poden sotmetre les seues discrepàncies a la Cort d’Arbitratge i Mediació de València després que aquestes sorgisquen, sempre que ambdues parts estiguen d’acord en aqueixa submissió encara que no estiga pactat prèviament.
 • Quant sol durar un procediment arbitral administrat per la Cort d’Arbitratge i Mediació de València?

  • Tenint en compte que cada procediment té la seua complexitat i ritme, resulta difícil establir una durada estàndard, si bé els àrbitres compten, per regla general, amb 6 mesos per a dictar laude des de la signatura de l’Acta de Missió.

   La mitjana en la tramitació d’un procediment se situa entorn dels 5 mesos i mig.

 • Existeix un procediment abreujat per a assumptes de poca quantia?

  • Sí. Existeix un procediment abreujat per a arbitratges de quantia inferior a 100.000 euros en el qual els terminis i tràmits processals s’escurcen.

   També existeix un procediment simplificat per als assumptes de quantia inferior a 12.000 euros. Per exemple, l’àrbitre ha de dictar laude en el termini improrrogable dels 10 dies següents a la celebració de la vista i se celebra una vista única per a pràctica de prova i conclusions.

 • Quins són els costos del procediment?

  • Els costos del procediment arbitral de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València són molt competitius en comparació amb altres institucions arbitrals. Aquests costos consten d’una taxa inicial, uns drets d’administració de la Cort i els honoraris de l’àrbitre/s.

   Per a fer-se una idea dels costos del procediment abans d’iniciar-lo, pot esbrinar-lo Vosté mateix utilitzant la calculadora de costos.

 • Necessite advocat i procurador per a iniciar la meua demanda arbitral?

  • No és necessari comparéixer assistit d’advocat i procurador si bé és cert que l’assistència d’un lletrat és molt recomanable en la majoria dels casos.
 • Què passa si el demandat no paga la seua provisió de fons?

  • En aqueix cas la Secretaria de la Cort requerirà a la part actora perquè efectue el pagament que li haguera correspost efectuar a la part demandada, amb reconeixement en tal cas, en el Laude que es dicte, del seu dret a ser reintegrada de tal quantitat per la part demandada que no va cobrir la provisió, sense perjudici del pronunciament que recaiga sobre les costes.
 • Tinc un laude al meu favor que no ha sigut complit, què faig ara?

  • El laude té els mateixos efectes que una sentència judicial ferma, per la qual cosa si una de les parts l’incompleix, l’altra pot sol·licitar la seua execució davant el jutge de primera instància del lloc on s’haja dictat el laude.
 • Què faig si la clàusula arbitral del meu contracte no està ben definida?

  • Quan en la clàusula arbitral d’un contracte solament existeix una submissió general a arbitratge sense especificar la institució que ha d’administrar l’assumpte se’l denomina clàusula patològica. Aquest tipus de clàusules solen ser ambigües, amb certs errors o vicis que en general constitueixen un vertader problema a l’hora d’iniciar un procediment arbitral ja que, en primer terme, cal determinar qui o quina institució coneixerà de l’assumpte, la qual cosa suposa una demora innecessària en l’inici del procediment. Per tant, per a evitar aquest tipus de problemes el més important és redactar una clàusula que deixe ben clar quina institució coneixerà de l’assumpte, el tipus d’arbitratge, dret o equitat, l’idioma i el lloc de l’arbitratge (model clàusula arbitral).

Mediació

 • En què consisteix la mediació?

  • La mediació constitueix una alternativa al procés judicial o a la via arbitral en el qual les parts, amb la intervenció d’un professional neutral denominat mediador, inicien un procés de negociació l’objectiu de la qual és la consecució d’acords satisfactoris per a totes les parts.
 • Com s’inicia una mediació?

  • La mediació s’inicia dirigint una sol·licitud a la Cort d’Arbitratge i Mediació de València per correu electrònic o presencialment per registre d’entrada.
   La sol·licitud de mediació poden presentar-la:

   • Les parts de comú acord.
   • Una de les parts en compliment d’un pacte de submissió a mediació.
   • Una de les parts, amb la finalitat de convidar a l’altra part a sotmetre’s a la mediació, sense existència prèvia de pacte en aquest sentit.

   La Secretaria de la Cort d’Arbitratge i Mediació examinarà la sol·licitud i comprovarà si es donen els requisits necessaris per a iniciar el procediment. En cas afirmatiu, si s’ha sol·licitat per ambdues parts, se’ls citarà per a la primera sessió informativa. En el cas que s’haja sol·licitat per només una de les parts, la Secretaria de la Cort comunicarà amb l’altra part a fi d’informar-lo succintament del procediment. Si la part accepta es designarà mediador i es convocarà a les parts a la primera sessió informativa.

   Sessió informativa

   Aquesta primera sessió informativa, podrà celebrar-se de forma individual o de forma conjunta, atés el criteri del mediador.

   El mediador informarà de les possibles causes que puguen afectar la seua imparcialitat, de la seua professió, formació i experiència; així mateix, explicarà els principis del procediment i la manera de desenvolupar-se les sessions de mediació, els objectius, els beneficis d’aconseguir una solució consensuada del conflicte, les funcions de la persona mediadora (neutralitat, imparcialitat, confidencialitat i objectivitat), la facultat de donar per acabada la mediació en qualsevol moment, les conseqüències jurídiques de l’acord, el termini per a signar l’acta constitutiva així com els possibles efectes i incidències en el procediment judicial o arbitral.

   Si les parts acorden l’inici de la mediació i el mediador considera l’assumpte com *mediable, citarà a les parts a la sessió constitutiva, podent realitzar-se la mateixa a continuació.

   Sesió constitutiva

   Quan el mediador considere complida la fase d’informació i consulta, citarà a les parts a la sessió constitutiva de la mediació de la qual s’alçarà una Acta Inicial i començaran les sessions de mediació que poden finalitzar amb o sense acord i que es recollirà en l’Acta Final.

 • Quina funció té el mediador en el procediment?

  • El mediador és el responsable de crear el clima de negociació adequat perquè el procediment de mediació es desenvolupe de manera que permeta a les parts aconseguir per si mateixes un acord garantint que les mateixes intervinguen amb plena igualtat d’oportunitats, mantenint l’equilibri entre les seues posicions i el respecte cap als punts de vista per elles expressats.
 • Per què em convé iniciar un procediment de mediació?

  • La mediació és probablement l’instrument alternatiu a la resolució de conflictes més eficaç per la seua rapidesa, simplicitat i sobretot per la seua confidencialitat. Amb aquest sistema s’aconsegueix que les parts mantinguen en tot moment les seues relacions comercials, que tots guanyen perquè ningú imposa la solució i tot això sense perjudici que les parts, en cas de no arribar a un acord, puguen acudir a la via arbitral o judicial.
 • Quina força tenen els acords aconseguits en mediació per les parts?

  • La solució a la controvèrsia es plasma en un acord per escrit que té la força d’un contracte privat d’obligat compliment per a les parts, i que tindrà la consideració de títol executiu, si les parts ho desitgen, mitjançant la seua elevació a escriptura pública o la seua homologació judicial.
 • Què ocorre si acudisc a una mediació i no aconseguisc aconseguir un acord?

  • En cas de no aconseguir acord podrà acudir a la via arbitral, si prèviament ho ha acordat amb la contrapart o, en defecte d’això, acudir als tribunals ordinaris de justícia.
 • És convenient estar assistit per un advocat en una mediació?

  • Per a acudir a un procés de mediació el mediat no precisa d’advocat, no obstant això, la participació dels advocats és recomanable perquè són col·laboradors que ajuden i assessoren els seus clients sobre les diferents propostes i alternatives per a aconseguir l’acord.
 • Quant dura un procediment de mediació?

  • Cada procés té unes particularitats i ritme específics que dificulten determinar amb precisió quant pot durar. Si bé és cert que, una vegada iniciada, si el mediador observa que no hi ha probabilitats d’arribar a un acord arxiva el procediment sense dilacions innecessàries.
 • Puc abandonar una mediació?

  • Per descomptat ja que un dels principis bàsics de la mediació és la voluntarietat de les parts d’acudir a aquest sistema alternatiu de resolució de conflictes. En conseqüència, en qualsevol moment es pot abandonar el procediment i a acudir a la via arbitral, si hi ha acord mutu entre les parts, o a la via judicial per a defensar els seus interessos.
 • Quins costos comporta una mediació?

  • Els costos del servei de mediació de la Cort estan compostos per la taxa inicial, els drets d’administració i els honoraris del mediador que es troben detallats en l’Annex II del Reglament.
 • Qui fa front a les despeses en una mediació?

  • Els costos de la mediació seran assumits a parts iguals per les parts intervinents en el procediment.
 • Quina diferència existeix entre la mediació i l’arbitratge?

  • La diferència fonamental estreba que mentre en l’arbitratge, l’àrbitre ha de resoldre el litigi dictant un laude que obliga a les parts, en la mediació, el mediador es limita a facilitar la comunicació necessària perquè les parts, per si mateixes, puguen aconseguir un acord satisfactori per a elles.

Mediació concursal

 • Què és la mediació concursal?

  • Es tracta d’un procediment alternatiu al concurs de creditors per a xicotets empresaris persones físiques o jurídiques la comesa de les quals és que el deutor abast un acord amb els seus creditors a partir d’una proposta d’acord elaborada per un expert denominat mediador concursal.

   A través aquest sistema de negociació extrajudicial de deutes es tracta de resoldre situacions puntuals d’insolvència que, permeten a l’empresari el manteniment de l’activitat, facilitant-los un expedient adequat a les seues necessitats menys rígid que el concurs ordinari.

 • Per què em convé iniciar un procediment de mediació concursal?

  • En primer lloc, per a intentar aconseguir un acord amb els creditors que pot arribar a suposar quitacions il·limitades, esperes per un termini no superior a 10 anys, cessió de béns o drets als creditors en pagament o per a pagament de la totalitat o part dels seus crèdits.

   En qualsevol cas, i independentment que s’aconseguisca o no acord, l’obertura del procediment li serveix al deutor de “escut protector” enfront de l’actuació dels creditors, produint els següents efectes:

   • Des de la comunicació de l’obertura de negociacions al jutjat, els creditors no podran iniciar ni continuar execució judicial o extrajudicial sobre el patrimoni del deutor mentre es negocia l’acord extrajudicial de pagaments, fins a un termini màxim de 3 mesos, amb excepció dels crèdits amb garantia real, llevat que es tracte de l’habitatge habitual o els béns necessaris per a la continuïtat de l’activitat.
   • En els registres públics no es podran realitzar anotacions d’embargaments o segrestos sobre els béns del deutor amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud del nomenament de mediador concursal.
   • L’empresari deutor no podrà ser declarat en concurs mentre estiga negociant l’acord extrajudicial, fins que no transcórrega el termini de 4 mesos des de la comunicació al jutjat de la iniciació de l’expedient.
   • Se suspendrà la meritació d’interessos durant el termini de negociació de l’acord extrajudicial de pagaments.
 • Què ocorre si acudisc a una mediació concursal i no aconseguisc aconseguir l’Acord Extrajudicial de Pagaments

  • En aqueix cas, deurà el mediador concursal instar davant el jutge competent el concurs consecutiu.

   Serà en el marc d’aquest concurs consecutiu quan el deutor haurà de sol·licitar al jutge l’exoneració del passiu insatisfet.

 • Com s’inicia una mediació concursal?

  • El procediment per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments s’inicia mitjançant la presentació d’una sol·licitud del deutor (model normalitzat) dirigit a la Cambra de Comerç l’objecte principal del qual és el nomenament d’un mediador concursal. En aquesta sol·licitud hauran de constar determinats continguts, alguns dels quals hauran de ser aportats mitjançant documents addicionals:
   • Un inventari amb l’efectiu i actius líquids de què disposa i els béns i drets que siga titular.
   • Els ingressos regulars previstos.
   • Llista de Creditors.
   • Relació de contractes vigents.
   • Relació de despeses mensuals previstes.
   • Identitat del cònjuge en persona casada (excepte en règim de separació de béns).
   • Comptes anuals dels tres últims exercicis per a obligats a gestió de comptabilitat.

   El servei de Mediació examinarà la sol·licitud i comprovarà si es donen els requisits, dades i documentació necessaris per a iniciar el procediment. En cas afirmatiu, es procedirà a la designació del mediador concursal de les persones que integren el cens de mediadors concursals. En un altre cas, es requerirà al deutor perquè esmene per termini no superior a 5 dies.

 • Quant dura un procediment de mediació concursal?

  • La reunió amb els creditors haurà de celebrar-se dins dels dos mesos següents a l’acceptació del càrrec pel mediador concursal. Si en aquesta reunió s’aconsegueix l’acord finalitza el procediment, en cas contrari, si el deutor continuara incurs en insolvència, el mediador concursal sol·licitarà del jutge competent la declaració de concurs consecutiu.
 • Quins són els costos del procediment?

  • Els costos d’una mediació concursal són els honoraris del mediador concursal i les despeses d’administració de la Cambra. Els drets d’administració i la taxa inicial són els següents:
   • Taxa inicial: 60€
   • Drets d’administració: 300€

   Els honoraris del mediador concursal es determinaran conforme a el que s’estableix legalment.

 • És convenient estar assistit per un advocat en una mediació concursal?

  • Per a presentar la sol·licitud del procediment per a aconseguir un Acord Extrajudicial de Pagaments el deutor no precisa d’advocat, no obstant això, la participació dels advocats/economistes és recomanable perquè són col·laboradors que ajuden i assessoren els seus clients sobre les diferents propostes i alternatives per a aconseguir l’acord extrajudicial de pagaments.
 • Com es designa un mediador concursal en un procediment de mediació concursal administrat per la Cort?

  • El deutor podrà proposar en el seu escrit de sol·licitud el nom d’un mediador concursal, si bé haurà de ser confirmat el seu nomenament per la Cort d’Arbitratge i Mediació. Mancant pronunciament sobre aquest tema pel deutor, la Cort designarà al mediador concursal seguint la llista que conforma el cens de mediadors concursals de la Cambra de Comerç.