Mediació

¿Tens un conflicte?

¿Què es la mediació?

L’objectiu principal de la mediació és aconseguir la resolució consensuada d’un conflicte (contractual, comercial, etc).

Les parts per si mateixes intenten voluntàriament arribar a un acord amb l’ajuda d’un professional en mediació (mediador), especialitzat en la matèria objecte del conflicte.

El mediador no decidix, sinó que gestiona el procediment, per a conduir a les parts a arribar a un acord.

Les parts poden interrompre la mediació en qualsevol moment i acudir a la via judicial si així ho estimen convenient per als seus interessos.
La mediació complementa al sistema judicial, sense excloure-ho.

L’acord pres és un contracte privat entre les parts, que obliga a les parts al seu compliment.

Si el dit acord s’eleva a escriptura pública davant de notari, adquirix el caràcter d’executable, la qual cosa suposa que en cas d’incompliment per alguna de les parts, pot ser executat directament davant del jutge.

Conveni Mediació

Les parts poden inserir en el seu contracte una de les següents clàusules de mediació per a assegurar que, en cas de conflicte, prevaldrà el procediment de resolució consensuada:

Clàusula de sotmetiment a mediació:

“Para la solución de cuantas controversias pudieran derivarse del presente contrato o estuvieran con él relacionadas, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, ejecución o terminación, las partes acuerdan y se comprometen a someterlas al Centro de Mediación Empresarial de Madrid de la Cámara de Comercio de Madrid, conforme a su Reglamento vigente a la fecha de presentación de la solicitud de mediación, por un mediador nombrado conforme al mismo.”

Clàusula escalonada de sotmetiment a mediació i arbitratge:

“En este caso se integran dos pactos: el primero acudir a mediación y si ésta no es exitosa (generalmente se pacta un plazo límite para ello), las partes pactan acudir a un arbitraje.

Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente que todas las desavenencias, divergencias o cuestiones litigiosas que deriven de este contrato, se resolverán a través de la Mediación de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, antes de recurrir al arbitraje, juicio u otro procedimiento de resolución de conflictos. A falta de resolución de las desavenencias dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud de mediación, o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes, dichas desavenencias serán definitivamente resueltas mediante Arbitraje de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento y Estatutos, comprometiéndose expresamente a su cumplimiento.”

Procediment

1 – La mediació s’inicia dirigint una sol·licitud a la Cort d’Arbitratge i Mediació de València per correu electrònic o presencialment per registre d’entrada.

2 – La Secretaria de la Cort d’Arbitratge i Mediació examinarà la sol·licitud i comprovarà si es donen els requisits necessaris per a iniciar el procediment. En cas afirmatiu, si s’ha sol·licitat per ambdues parts, se’ls citarà per a la primera sessió informativa. En el cas que s’haja sol·licitat per només una de les parts, la Secretaria de la Cort comunicarà amb l’altra part a fi d’informar-lo succintament del procediment. Si la part convidada accepta la mediació haurà de presentar un escrit en el termini de (10) dies acompanyant justificant del pagament dels drets d’admissió.

3 – La Cort designarà mediador comunicant-ho a les parts perquè puguen fer ús del seu dret a recusar-los justificadament.

4 – La primera sesión informativa, podrá celebrarse de forma individual o de forma conjunta, atendiendo al criterio del mediador.

En aquesta primera sessió informativa, el mediador explicarà els principis del procediment, com es desenvolupen les sessions de mediació, els objectius i beneficis d’aconseguir una solució consensuada, la facultat de donar per acabada la mediació en qualsevol moment, les conseqüències jurídiques de l’acord, el termini per a signar l’acta constitutiva, així com els possibles efectes i incidències en possible i ulterior procés judicial o arbitral

4 – Si les parts acorden l’inici de la mediació se signarà l’Acta Inicial en la sessió constitutiva i començaran les sessions de mediació, que poden finalitzar amb o sense acord i es recolliran en una Acta Final.

5 – El mediador, a través de la Cort, convocarà a les parts per a cada sessió amb una antelació mínima de 5 dies. Les sessions consistiran en entrevistes conjuntes o individuals amb les parts, a criteri del mediador.

6 – La mediació pot concloure en acord total o parcial o finalitzar sense aquest acord.

L’acord haurà de signar-se per les parts o els seus representants. En qualsevol cas, el mediador redactarà l’Acta Final acreditativa del nombre de sessions i altres aspectes fonamentals, que se signarà per totes les parts entregant-se un exemplar original a cadascuna d’elles. Si l’acord de mediació s’eleva a escriptura pública tindrà la força de títol executiu.

Vore model de sol·licitud

Costes Mediación

Els costos del servici de mediació de La Cort comprenen:

1. Drets d’Admissió: 50€

Haurà de ser abonada pel sol·licitant de la mediació perquè la mateixa siga acceptada a tràmit, així com per la contrapart, en cas d’acceptar la mediació.

2. Drets d’administració*

La gestió de cada procediment meritarà per a La Cort el cobrament dels drets d’administració segons la taula següent:

QUANTIA DE LA MEDIACIÓ DRETS D’ADMINISTRACIÓ
(IVA no inclòs)
de 0 a 100.000€ 200€
de 100.001€ a 500.000€ 400€
>500.001€ 600€

*En estos drets d’administració no s’inclouen gastos de missatgeria, acuses de recepció de correu, fotocòpies, disposició de sales o altres que seran sufragats per mitat per les parts, igual que altres gastos que es pogueren meritar en el procediment.

3. Honorarios del mediador

Els honoraris del mediador seran abonats a parts iguals per les parts del procediment segons l’escala següent:

QUANTIA DE LA MEDIACIÓ PRECIO/HORA
(IVA no inclòs)
de 0 a 100.000€ 120€
de 100.001€ a 500.000€ 150€
>500.001€ 180€

L’escala anterior s’aplicarà tenint en consideració les quantitats reclamades en la mediació corresponent, o l’interés econòmic de la mateixa. En tot cas, quan la quantia del procediment siga indeterminada, el mediador i les parts hauran d’arribar a un acord sobre els honoraris del mateix. En cas de desacord serà La Cort qui els fixe.

Tots els imports seran incrementats amb l’IVA i la resta d’impostos que anaren aplicables en cada moment.

Costos Mediació Concursal

Los costes del servicio de mediación de la Corte comprenden:

1. Drets d’admissió: 60€

2. Drets d’administració.

QUANTIA DEL PROCEDIMENT DERECHOS DE ADMINISTRACIÓN
De 0 € a 30.000€ 100€
De 30.001€ a 100.000€ 200€
De 100.001€ a 500.000€ 400€
Superior a 500.000€ 600€

Els honoraris del mediador concursal es determinaran d’acord amb el que establix la Disposició addicional segona del Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’orde social que remet a l’Annex del Reial Decret 1860/2004, de 6 de setembre, pel qual s’establix l’aranzel de drets dels administradors concursals.

CALCULADORA DE TARIFES

Li oferim una ferramenta amb què podrà calcular els gastos derivats de la contractació dels mediadors i de les taxes d’administració associades al procés de mediació.

Quantia disputada:

Mediadors

Segons s’estableix en el Reglament de Mediació, la Cort designarà en cada procediment una persona natural experta en mediació així com en la matèria objecte de l’assumpte sobre el qual es desenvolupe la mediació, llevat que les parts designen de mutu acord a un mediador habilitat a aquest efecte, el qual, en tot cas, quedarà subjecte a confirmació per la Cort.

Vore llistat de mediadors

PUBLICACIONS
17/10/2018
Mediació
17/10/2018
Mediació