Mediació Contenciós-Administrativa

Mediació Contenciós-Administrativa

La Cort d’Arbitratge i Mediació de València està duent a terme en el seu si i amb mediadors especialitzats en el sector, una experiència pilot de mediació intrajudicial contenciós-administrativa, per entendre que la mediació aplicada als conflictes amb l’Administració pública pot fomentar una relació més oberta entre l’Administració i la societat, propiciant una nova forma d’abordar els conflictes que sorgisquen en el disseny i aplicació de les polítiques públiques a través del diàleg i la cerca de solucions satisfactòries per a totes les parts implicades.

L’ordenament jurídic administratiu i contenciós-administratiu permet en l’actualitat els acords, pactes, transaccions, conciliacions, mediacions i arbitratges, amb el degut compliment dels límits de disponibilitat legalment establits i els requisits d’autorització de l’òrgan administratiu corresponent.

Amb la posada en marxa d’aquest projecte, que tindria durada d’un any, prorrogable successivament, es pretén:

  • Impulsar la mediació intrajudicial oferint un procediment complementari al procés judicial contenciós administratiu.
  • Aconseguir una alternativa a les dificultats que li són pròpies a la jurisdicció: la complexitat de l’accés a aquesta, les dilacions en la tramitació, l’increment de la *litigiosidad i els costos i formalitats del procés.
  • Reduir la proliferació de recursos innecessaris i oferir una fórmula menys costosa i més ràpida de resolució de nombrosos conflictes.
  • Contribuir en la transformació de la relació Administració /ciutadà a través de fórmules flexibles que permeten que la potestat administrativa s’exercisca també a través de la comunicació entre les parts.
  • Involucrar a l’Administració com a peça essencial del Projecte, fent-los partícips de la mediació i dels beneficis que per a la mateixa també reporta. Per a això comptem a priori amb la col·laboració de la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana, l’Advocacia de l’Ajuntament de València, l’Advocacia de la Generalitat, les dues Universitats Públiques de València (UPV i UV) i l’Autoritat Portuària de València, així com qualssevol altres institucions administratives que en el seu desenvolupament volguessin incorporar-se al projecte.

Llistat de mediadors

MEDIADORS
Amparo Baixauli González Carmen Ballesteros Soler
José Vicente Belenguer Mula Carmen Fernández de Juan
Sergio Fernández Monedero César González Ramos
Enrique Llopis Reyna Francisco J. Magraner Moreno
Adrián Prada Sevilla Carlos Mínguez Plasencia
Carlos Morales Ruiz Tomás Núñez de Cela
Fernando Ortega Cano Josep Ortiz Ballester
J. Manuel Palau Navarro Ignacio Sevilla Merino
Emma Verdú Snart Reyes Marzal Raga