Qui som

Descripció general de la Cort

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València és una corporació de dret públic que té per objectiu facilitar el desenvolupament de les empreses. Sobre la base de les diverses i múltiples funcions de caràcter públic-administratiu que té atribuïdes legalment, entre les quals es troba l’arbitratge i la mediació, la Cambra de Comerç de València sempre ha impulsat la utilització de mètodes de resolució de conflictes àgils i eficients per a les entitats empresarials.

Per això, en 1989, va crear la Cort d’Arbitratge i Mediació de València, com a departament propi dirigit a l’administració de procediments arbitrals, oferint així a les empreses un instrument alternatiu a la justícia dels tribunals ordinaris per a solucionar els conflictes que puguen sorgir en l’àmbit de les seues relacions comercials nacionals i internacionals.

Amb la finalitat de garantir la seua transparència, independència i autonomia, la Cambra va dotar a la Cort d’un Estatut propi on es recullen les normes internes de funcionament de la Cort així com els òrgans de govern necessaris per al desenvolupament de la seua activitat. Així mateix amb la inqüestionable finalitat de prestar un servei àgil tant a les empreses com als professionals del dret, a través de les normes específiques establides en els seus Reglaments de procediments (arbitratge i mediació), la Cort assegura que els diferents expedients s’administren garantint els principis bàsics de l’arbitratge i la mediació establits en la legislació aplicable.

Consell Superior

El Consell Superior (el “Consell”) és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cort d’Arbitratge i Mediació. Entre les seues funcions estan el nomenament i cessament dels membres de la Junta de Govern, la ratificació dels convenis de col·laboració, la inclusió d’àrbitres i mediadors en els censos respectius i l’elevació de propostes en matèria arbitral i de mediació.

El Consell es reuneix, amb caràcter ordinari, almenys, una vegada dins del primer semestre de l’any.

En l’actualitat, els membres del Consell Superior són:

 • Sr. José Vicente Morata Estragués, President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València.
 • Dª Silvia Barona Vilar, Presidenta de la Junta de Govern de la Cort d’Arbitratge i Mediació.
 • Sr. José Soriano Poves, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.
 • Dª Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
 • Sr. Francisco Cantos Viñals, Degà de l’Il·lustre Col·legi Notarial de València.
 • Sr. Juan José Enríquez Barbé, Degà del Col·legi d’Economistes de València.
 • Sr. Francisco Palao Gil, Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de València.
 • Sr. Salvador Navarrés Pradas, President de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).
 • Sr. Francisco Vallejo, President de l’Institut Valencià de l’Empresa Familiar (IVEFA).
 • Sr. José V. González Pérez, President de la Fira de València.
 • Sr. Joan Calabuig Rull, President de l’Autoritat Portuària de València.
 • Sr. Adolfo Porcar Genoll, Expresident de la Junta de Govern de la Cort d’Arbitratge i Mediació.
 • Sr. Diego Elum Macías, Advocat.
 • Sr. Salvador Alborch Domínguez, Notario.
 • Sr. Carlos Bonell Pascual, Advocat.
 • Sr. Francisco J. Quiles Bodí, Director de Relacions Externes de Consum.
 • Sr. Jesús Olavarría Església, Professor Titular del Departament de Dret Mercantil de la Universitat de València
 • Dª Inmaculada García Pardo, Directora Gerent Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (*CEV).
 • Sr. Diego Romà Bohorques, President de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL).
 • Sr. Carlos J. Orts Calabuig, Degà de l’Il·lustre Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana.

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan permanent per a la gestió i administració de la Cort que està integrada pel President de la Cort d’Arbitratge i Mediació, per cinc membres del Consell Superior Arbitral i el Secretari.

Composició

La Junta de Govern actualment està composta per:

 • Sra. Silvia Barona Vilar, Presidenta de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València
 • Sr. Diego Elum Macías, *Delum advocats, S.L.O
 • Sr. Salvador Alborch Domínguez, Notario.
 • Sr. Jesús Olavarría Església, Prof. *Dpto. Dret Mercantil UV
 • Sra. Inmaculada García Pardo, Directora –gerent de la CEV.
 • Sra. María Castelló Torregrosa, Secretària de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València.

Funcions

Entre les principals funcions de la Junta de Govern estan:

 • L’admissió a tràmit de les sol·licituds d’arbitratge o de mediació.
 • L’elaboració anual de la llista d’àrbitres i mediadors que serà proposada al Consell Superior Arbitral per a la seua inclusió en els respectius censos.
 • La designació d’àrbitres i mediadors per a tramitar els procediments.
 • L’elaboració de quants informes i dictàmens se li sol·liciten sobre els problemes que suscite la pràctica de l’arbitratge mercantil, nacional o internacional.
 • Informar la revisió de les diferents tarifes i dels honoraris d’àrbitres i mediadors, abans de la seua aprovació per la Cambra.
 • L’elaboració de la Memòria d’Activitats.

Presidència

La Presidència és el màxim òrgan de representació i direcció funcional de la Cort. La designació de la Presidència s’efectua pel President del Consell Superior i li correspondrà exercir les següents funcions:

 • Presidir la Junta de Govern.
 • Representar a la Cort.
 • Convocar les reunions de la Junta.
 • Signar amb el Secretari les actes de la Junta.
 • Autoritzar amb el seu vistiplau els certificats que estenga la Secretaria de la Cort relatius a l’adopció d’acords pels òrgans de Govern.
 • Proposar la celebració del Consell Superior Arbitral de caràcter extraordinari.
 • I exercir qualsevol de les funcions que en ell delegue el President del Consell Superior.

Actualment, la Presidenta de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València és Sra. Silvia Barona Vilar.

Secretària

La Secretaria és l’òrgan administratiu encarregat de la gestió de quants assumptes resulten necessaris per al funcionament de la institució. Serà designat pel Ple de la Cambra, a proposta del President de la Corporació, de els empleats de la mateixa que tinga la condició de Llicenciat o Graduat en Dret. Actualment la Secretària de la Cort és Sra. María Castelló Torregrosa.

Funcions

Correspon a la Secretaria, entre altres, les següents funcions:

 • La redacció de les actes de les reunions que celebre el Consell Superior Arbitral i la Junta de Govern, havent de signar-les.
 • L’expedició de tota mena de certificats corresponents a acords del Consell Superior i de la Junta de Govern.
 • L’expedició de tota mena de certificats concernents a expedients d’arbitratges o mediació.
 • Practicar les notificacions i altres actes de comunicació i cooperació interessades per l’àrbitre/s o mediadors.
 • Custodiar l’arxiu i segell de la Cort i organitzar i dirigir les seues oficines.

Localització

La Cort d’Arbitratge de València es troba situada en el centre de València, prop de la Pl. de l’Ajuntament.

C/ Poeta Querol nº 15
46002 València

Tfn.: 96 3103900
Email: arbitrajeymediacion@camaravalencia.com