El dia 23 de novembre celebra la seua reunió anual el Consell Superior Arbitral

El dia 23 de novembre va celebrar la seua reunió anual el Consell Superior, en la que van ser aprovats els Estatuts de La Cort d’Arbitratge i Mediació de València, que seran elevats al Ple de la Cambra de Comerç de València per a la seua definitiva ratificació.

Igualment es va procedir a la renovació dels membres electius, quedant de la manera següent:

Consell Superior:
– Dña. Silvia Barona Vilar, presidenta de la C. de Arbitraje
– D. Diego Elum Macías
– D. Jesús Olavarría Iglesia
– D. Salvador Alborch Domínguez
– Dña. Inmaculada García Pardo
– D. Francisco J. Quiles Bodí
– D. Santiago Salvador Cardo
– D. Carlos Bonell Pascual

Junta de Govern:
– Dña. Silvia Barona Vilar, presidenta de la C. de Arbitraje
– D. Diego Elum Macías
– D. Jesús Olavarría Iglesia
– D. Salvador Alborch Domínguez
– Dña. Inmaculada García Pardo
– Dña. María Castelló Torregrosa, Secretaria de la Corte.